Kungörelse

Askonsdagen

Det är en gammal benämning på onsdagen efter söndagen Quinquagesima, det vill säga fastlagssöndagen.

Askonsdagen är den dag som inleder den egentliga fastetiden. Den har fått sitt namn efter den katolska sedvänjan att strö aska på de botgörare som denna dag jagades ut ur kyrkan. Efter absolution fick de åter komma in i kyrkan på skärtorsdagen.

Under askonsdagsmässa är det vanligt att prästen tecknar ett kors med aska på människornas huvud för att påminna om människans dödlighet.

Vid tecknandet säger prästen: ”Omvänd dig och tro evangelium.

Mässor med askpåläggning i vår kyrkan:

kl. 12.00

kl. 18.00

kl. 18.00 i Köping

Obs! Fortfarande gäller samma regler: bara 8 personer kan delta den Heliga Mässan!

Individuelt askmotaggande och välsignelse man kan ta under hela dagen (kontakta präster först)

  Så firar vi fastan 2021

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring. Fastan uttrycker också vår solidaritet med hungrande människor i världen. Det finns många sätt att markera fastetiden. Man kan exempelvis avstå från sötsaker, tobak, alkohol, kaffe, biobesök och annan underhållning eller alltför mycket tvtittande, dataspelande och internetsurfande.

Fasteoch abstinensdagar

askonsdagenoch långfredagenär man förpliktadtill fasta och abstinens. Fastebudet gäller alla vuxna tills de fyllt 60 år, abstinensen budet attavstå från kött alla som har fyllt 14 år.

Botdagar

fredagarnaunder hela året skall alla som fyllt 14 år uppfylla den av kyrkan föreskrivna botgöringen. Detta sker t.ex.genom att avstå från kött eller något annat slag av mat,genom att avstå från alkohol eller rökning eller någon annan njutning,genom att avstå från all mat längre än vanligt; de pengar som man på såsätt kan spara kan man skänka åt de nödlidande,genom att ägna särskild uppmärksamhet åt familjens gemensamma bön, genom att delta i den heliga mässan, sakramentstillbedjan eller korsvägsandakten,genom att speciellt uppmärksamma dem som är fattiga, sjuka, åldringar ellerensamma.Var och en kan fritt följa den form för bot som han eller hon vill följa under vanliga fredagar och den behöver inte alltid vara densamma.

Fasteoffret

Informationsbrev om fasteinsamlingen 2021och affischer har nu gått uttill alla församlingar i vårt katolska stift och till alla fasta gåvogivare.

Caritas Sverige skickar ut information om de länder dit deinsamlade medlen kommer att skickas efter påsk i år. Stiftets fasteoffer kommer som vanligt att tasi våra församlingar under mässorna på Palmsöndagensom i år infallerden 28 mars.

Det är också möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges 90 konto: bistånd skonto bg9004789;eller swisha till 900 4789.Märk din gåva ”Fasteinsamlingen”

Påskkommunion och bikt

Att vi får gå tillkommunionochbikt är en stor nåd. Påsktiden påminner oss om detta. Påskplikten omfattar påskkommunionen, som är och förblir obligatorisk för varje katolik som mottagit sin första kommunion. Förpliktelsen till årlig bikt gäller i strikt mening endast dem som begått svåra synder. Andra är inbjudna att bikta sig inför påsken, vilket är naturligt för varje seriös katolik. Eftersom vi lever i ett land med stora avstånd är tiden för påskkommunionutsträckt till 14 veckor, från och med första söndagen i fastan den 21 februaritilloch med heliga Trefaldighets dag den 30 maj 2021. Det är angeläget att prästerna erbjuder många tillfällen till bikt. Det är också önskvärt att de troende som vill får möjlighet att bikta för en präst som förstår deras modersmål.

Prenumeration av katolska tidskrifter

Om man vill intensifiera sitt kristna liv är det viktigt att även hålla sig informerad om vad som händer i kyrkan både här i Sverige och i den stora världen. Därför rekommenderar jag i detta sammanhang alla att prenumerera på de katolska tidskrifterna Katolskt magasin, Signum och Karmel samt att läsa församlingsmeddelanden och församlingsblad. Till sist vill jag tacka alla som genom kyrkoavgiften eller på annat sätt har understött kyrkan och hennes verksamhet.

Kardinal Anders Arborelius OCD

Mina Kära i Kristus!

Från måndag den 23 nov tills vidare kommer nya regler i vår församling:

under veckan firar vi Mässor varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00.

– på lördagar firar vi Mässor kl. 7.30 och kl. 11.00

– på söndagar firar vi Mässor kl. 9.00 och kl. 12.00

(mellan kl. 9.45 tills 11.45 delar vi ut Heliga Kommunion till alla  som kommer till privat bön – ungefär varje 15 minuter).

UNDER VARJE MÄSSA KAN VARA BARA 8 PERSONER MED PRÄSTEN.

DÄRFÖR OM MAN VILL DELTA MÄSSA MÅSTE MAN SKRIVA SIG I FÖRVÄG PA EN SPECIELL LISTA SOM FINNS I SAKRISTIAN (ELLER GENOM ATT RINGA, SKRIVA SMS ELLER MAILA).

UNDER MÄSSA KYRKAN ÄR STÄNGT!

MÄNNISKOR SOM REDAN HAR BOKAT TID BORDE VÄNTA I VAPEN HUSET ÅTMINSTONE 10 MINUTER INNAN PRÄSTEN BÖRJAR MÄSSA (VI ÖPPNAR DEN HALF TIMME INNAN MÄSSAN). ANNARS MISSAR DEM CHANSEN ATT DELTA MÄSSAN!

– i Köping gäller samma regler: Mässor firar vi varje onsdag kl. 18.00 och OBS! söndag kl. 10.00 – senare präster delar ut Heliga Kommunion alla dem som besöker kyrkan för privat bön tills kl. 12.00. Man måste skriva sig på listan som finns i sakristian. Man borde vänta innan mässan åtminstone 10 min vid kyrkans lilla dörren från parkerings sidan.

– Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor.